Logi sisse

Sul pole veel kontot? Liitumine võtab vaid hetke

Salasõna kadunud?

Tööotsija

Kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

  1. MÕISTED

1.1. Kasutajatingimused – käesolevad tingimused reguleerivad domeenidel
www.karjaaristuudio.ee, www.stardilava.ee ja nende alamdomeenidel paiknevatel veebilehtedel sisalduva infomaterjali, teabe, andmebaaside
jmt mistahes moel kasutamist.

1.2. Teenusepakkuja – Karjääristuudio OÜ, registrikood: 14929159; Masina 22, Tallinn 10144; tel: +372 58 727 673; e-post: info@karjaaristuudio.ee.

1.3. Portaal – www.karjaaristuudio.ee ja www.stardilava.ee paiknevad veebikeskkonnad tööandjate ja tööotsijate vahendamiseks ja neile värbamisega seotud teenuste ja info pakkumiseks.

1.4 Kasutaja – igasugune Portaali kasutav isik.

1.4 Talent – isik, kes kasutab Portaali tööotsimise eesmärgil.

1.4 Tööandja – isik, kes kasutab Portaali töötaja leidmise eesmärgil.

1.5 Andmebaas – Portaalis paiknev andmebaas, mis sisaldab muuhulgas tööandjaid ja tööotsijaid tutvustavat teavet ning tööpakkumiste ja tööotsimisega seonduvat informatsiooni.

1.6 Kasutajaandmed – kõik Kasutaja poolt Andmebaasi sisestatud isiklikud ja muud andmed, sealhulgas selliseid andmed, mis on vajalikud Portaalile ligipääsuks nagu kasutajanimi ja parool.

1.7 Karjäärileht – Portaalis paiknev veebileht, kuhu Kasutajal on võimalik lisada andmeid enda kui tööandja kohta, sealhulgas töökuulutusi, pilte ja videomaterjali.

1.8. Talendileht – Portaalis paiknev veebileht, kuhu Kasutajal on võimalik lisada andmeid enda kui töötaja kohta, sealhulgas pilte, videomaterjali ja CV.

1.9 Teenused – Teenusepakkuja poolt Kasutajale Portaalis osutatavad teenused, sealhulgas Karjäärilehe loomise võimalus ja tööotsijatelt infopäringute vastuvõtmise ja neile info edastamise võimalus.

1.10 Leping – Portaali kasutamiseks Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitav leping.

1.11 Lepingupooled – Teenusepakkuja ja Kasutaja.

1.12 Kasutajakonto – Kasutajale Portaali kasutamiseks loodav personaalne konto, mille kaudu on võimalik kasutada Teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid.

  1. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Portaali kasutamiseks peab Kasutaja eelnevalt nõustuma Kasutajatingimustega. Kasutaja kohustub Portaali kasutama ainult Kasutajatingimusi järgides.

2.2 Kasutaja saab peale Kasutajatingimustega nõustumist ja registreerimisvormi täitmist luua endale Kasutajakonto. Konto loomisega juriidilisele isikule kinnitab Kasutaja, et tal on konto loomiseks seaduslik õigus, sealhulgas esindusõigus. Kasutaja ei või oma Kasutajakontot üle anda kolmandale isikule.

2.3 Kasutajakontoga seoses ebaõigete andmete esitamise korral või Kasutajaingimuste rikkumisel võib Teenusepakkuja igal ajal Kasutajakonto kasutamise peatada või konto kustutada.

2.4 Kasutaja kohustub hoidma Kasutajakontole ligipääsuks vajalikke andmeid konfidentsiaalsena. Kasutaja vastutab täielikult enda Kasutajakontoga seotud ligipääsuandmete nagu kasutajatunnus ja parool kasutamise eest.

2.5 Ligipääsuandmete unustamise korral või olukorras, kus need võivad olla muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, kohustub Kasutaja viivitamatult astuma vajalikke samme Kasutajakonto ligipääsuandmete muutmiseks, tehes seda ise või pöördudes abi saamiseks Teenusepakkuja esindaja poole.

2.6 Kasutaja on kohustatud Andmebaasi sisestama ainult korrektsed andmed. Kasutaja vastutab täielikult enda või tema esindaja poolt sisestatud ebaõigete või mittetäielike andmete tagajärjel Teenusepakkujale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

2.7 Kasutajal on igal ajal võimalik muuta, täiendada või kustutada oma Kasutajakonto kaudu Andmebaasi sisestatud andmeid.

2.8 Kasutajal on õigus igal ajal kustutada oma Kasutajakonto, teavitades oma soovist Teenusepakkujat kirjalikult.

2.9 Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad täies ulatuses Karjääristuudio OÜ-le.

2.10 Kasutajal ei ole õigust kopeerida Andmebaasi ega selle osa.

2.11 Kasutaja kohustub Andmebaasi ja Portaali kasutama heauskselt ning nende toimimist mitte takistama ega ülemääraselt häirima.

2.12 Kasutajal ei teki Portaali ja selle Andmebaasi kasutamisel autoriõigusi neis sisalduvatele andmetele ega tarkvarale.

2.13 Kasutajal võib lähtuvalt oma eesmärgist Portaali kasutada kahel peamisel viisil. Karjäärilehe loomine võimaldab ettevõttel avaldada ja edastada infot enda kui tööandja ja/või oma tööpakkumise kohta ning võtta vastu infot kandideerimishuvi kohta potentsiaalsetelt tööotsijatelt. Talendilehe loomine võimaldab eraisikul avaldada ja edastada infot enda kui
tööotsija kohta, edastada infot tööandjatele seoses oma kandideerimishuviga
nende ettevõttes töötamiseks ning saada tööalast infot.

2.14 Kasutaja ei või kasutada Portaali ega sellest saadud andmeid mistahes viisil teenuse osutamiseks kolmandale isikule tasuta või tasu eest välja arvatud juhul kui Kasutaja on oma teenusepaketiks valinud paketi “Agentuur”. Agentuuri paketiga võib Kasutaja oma klientidele luua Portaalis kokku kuni kümme (10) Karjäärilehte. Iga järgneva Karjäärilehe loomisega rakendub Kasutajale lisatasu vastavalt Teenusepakkuja hinnakirjale või Kasutaja ja Teenusepakkuja vahelisele kirjalikule kokkuleppele.

2.15. Kasutajal on õigus Agentuuri paketti kasutades küsida oma klientidelt tasu neile Portaaliga seoses osutatud teenus(t)e eest. Lubatud teenused on eeskätt kliendi nõustamine ja konsultatsioon seoses kliendi Karjäärilehega, kliendile Karjäärilehe loomine ja/või selle haldamine. Agentuuri paketi kasutamine ei anna Kasutajale õigust nõuda Teenusepakkujalt vahendustasu, ühtegi muud tasu, kulude hüvitamist või võimalike kahjude hüvitamist, mis on tekkinud Kasutajale endale või tema kliendile seoses Portaalis osutatud teenustega ja nende kättesaadavusega.

2.16 Portaalis pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest kohustub Kasutaja tasuma täies ulatuses vastavalt hinnakirjale ja Lepingus näidatud tingimustele. Teenusepakkuja poolt esitatud arved tuleb tasuda arvel näidatud arveldusarvele, arvel näidatud tähtajaks. Arve tasumisega seotud kulud ja teenustasud kannab Kasutaja. Arve loetakse tasutuks raha laekumisel Teenusepakkuja arveldusarvele. Teenusepakkujal on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni. Tasu maksmisega viivitamisel maksab Kasutaja viivist 0,1% tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

2.17 Kasutaja tasub Portaali teenuste kasutamise eest ette ühe kalendrikuu kaupa või ühekorraga 12 kuu eest (aastane periood). Kasutajal on Teenuse tarbimise lõpetamisel võimalik taotleda kasutamata jäänud perioodi eest hüvitist vaid juhul, kui ette on tasutud 12 kuu eest ning antud ajahetkeks on teenust tarbitud vähem kui 6 kuu ulatuses. Sellisel juhul võidakse Kasutajale hüvitada 6 kuu teenustasu.

  1. TEENUSEPAKKUJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Portaal pakub tööturu osapoolte jaoks võimaluse omavaheliseks info vahetuseks ja esitamiseks. Teenusepakkuja ei osale osapoolte vahelistes läbirääkimistes ega võimaliku lepingu sõlmimisel osapoolte vahel.

3.2 Teenusepakkuja ei vastuta Portaali kasutamise tulemusel Kasutajate vahel sõlmitud lepingu või kokkulepete täitmise eest.

3.3 Portaali ja selle teenuste kasutamine ei taga Kasutajale sobiliku töötaja leidmist ega sobiva tööandja leidmist.

3.4 Teenusepakkuja ei vastuta Portaali sisestatud andmete õigsuse eest ega ole kohustatud tegelema Kasutaja andmete õigsuse kontrolliga. Portaali sisestatud andmete õigsuse ja seadusjärgsuse eest vastutab andmed sisestanud Kasutaja.

3.5 Teenusepakkujal on igal ajal õigus etteteatamata eemaldada Portaalist mistahes Kasutaja poolt sisestatud andmed ja infomaterjali.

3.6 Teenusepakkuja võib igal ajal ja mistahes viisil kõiki Portaali elemente muuta, sealhulgas Kasutajale pakutavate Teenuste sisu ja nendega kaasnevaid tingimusi. Teenusepakkuja ei muuda Kasutajate poolt sisestatud andmeid sisuliselt ega muul viisil, mis võiksid muuta nende tajutavat tähendust.

3.7 Teenusepakkujal on õigus ette teatamata hinnakirja muuta, avaldades Portaalis uue hinnakirja.

3.8 Teenusepakkuja ei vastuta võimalike katkestuste eest Portaali töös, sealhulgas Andmebaasile ligipääsu eest. Teenusepakkuja ei vastuta katkestuse mõjul Kasutajale ega kolmandatele osapooltele tekkida võinud kahju eest.

3.9 Teenusepakkujal on õigus igal ajal läbi viia Portaali tehnilisi hooldustöid. Teenusepakkuja püüab teha antud töid sellisel viisil ja ajal, mis häiriksid minimaalselt Kasutajate tegevust Portaalis ja ligipääsu sellele.

  1. ANDMEKAITSE ja ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

4.1 Teenusepakkuja töötleb füüsilisest isikust Kasutaja poolt talle avaldatud isikuandmeid. Portaali Kasutajad saavad oma isikuandmeid Andmebaasi lisada kahel moel:

– Talendid ehk tööotsijad, kes sisestavad Andmebaasi oma isikuandmed seoses Kasutajakonto loomisega ning Tööandjatele kandideerimisavalduse edastamisega.

– Tööandjad, kelle esindajad sisestavad Andmebaasi oma isikuandmed seoses tööandjale Kasutajakonto ning Karjäärilehe loomisega.

4.2 Teenusepakkuja poolt töödeldavad andmed on näiteks ees- ja perenimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, telefoni nr, aadress ja muud tavapäraselt töökohale kandideerimisega seotud andmed.

4.3 Isikuandmeteks loetakse igasugune teave tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada. Tuvastamine saab toimuda ennekõike tunnuste nagu nimi, isikukood, asukoht, füsioloogiline, geneetiline, vaimne, majandusliku, kultuuriline või muu taolise tunnuse põhjal.

4.4 Teenusepakkuja edastab Talendi poolt Andmebaasi sisestatud Isikuandmeid Tööandjatele lähtuvalt Talendi poolt Kasutajakonto ja Kasutajaprofiili lehel tehtud valikutest – iga kandideerimise korral kindlale Tööandjale või kindlas valdkonnas tegutsevatele Tööandjatele korraga.

4.5 Teenusepakkuja töötleb Talendi kontakt e-maili aadressi eesmärgil võimaldada Tööandjatel Talendiga ühendust saada.

4.6 Talendil on võimalik oma Kasutajakonto seadetes igal ajal hallata ja eemaldada Tööandjaid, kelle Karjäärilehel asuvas kandideerimise vormis ta on andnud nõusoleku endale tööpakkumistega seonduvat infot saata.

4.7 Teenusepakkuja kasutab Isikuandmete töötlemiseks volitatud andmetöötlejaid, kelleks võivad olla Tööandjad, Teenusepakkuja töötajad, e-kirjade edastusteenuse pakkujad ning teenusepakkujad, kes käituvad kui Teenusepakkuja volitatud töötlejad.

4.8 Teenusepakkuja säilitab Isikuandmed nii kaua kuni Kasutaja oma Kasutajakonto kustutab või kuni Kasutaja avaldab kirjalikult soovi kirjalikult enda Isikuandmete kustutamiseks. Isikuandmed kustutatakse ühe kuu jooksul vastavasisulise avalduse saamisest.

4.9 Teenusepakkuja võib Isikuandmeid töödelda statistilistel eesmärkidel, hoides töötlemise tulemused anonümiseerituna.

4.10 Kasutajal võib pöörduda Teenusepakkuja poole, et teostada enda Kasutajatingimustest ja õigusaktidest tulenevaid õiguseid rakendades seejuures mõistlikkuse printsiipi antud tegevustega seotud aja- ja ressursikulu osas Teenusepakkuja jaoks. Kasutaja võib näiteks taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, taotleda andmete täiendamist, parandamist, kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist või oma nõusoleku tagasi võtta. Kasutaja võib esitada kaebuse Teenusepakkuja kohta andmete töötlemise osas vastavale järelevalveasutusele.

4.11 Kasutaja võib kirjaliku sooviavalduse alusel realiseerida õigust andmete ülekandmisele (andmete ülekandmise õigus).

4.12 Kasutajatingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku Teenusepakkujale Portaalis „küpsiste“ kasutamiseks.

4.13 Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada “rämps”.

4.14 Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

4.15 Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

4.16 Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kuna pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

4.17 Kui logid sisse, kasutame küpsiseid sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

4.18 Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

4.19 Veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

4.19 Veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

  1. AUTORIÕIGUSED JM INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

5.1 Kõik Portaalis ja selles avaldatud teostega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (sh andmebaasi tegija õigused) kuuluvad Teenusepakkujale.

5.2 Kasutaja loovutab Teenusepakkujale tasuta kõik varalised õigused andmetele, dokumentidele ja muudele teostele, mis ta sisestab Portaali. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või dokumentide Portaali sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Varalised õigused loetakse Teenusepakkujale loovutatuks teose sisestamisega Portaali.

5.3 Kasutaja annab punktis 5.2 nimetatu osas Teenusepakkujale tasuta ainulitsentsi Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust vastavalt Kasutajatingimustes antud ainulitsentsile. Teenusepakkujal on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Ainulitsents loetakse Teenusepakkujale antuks teose sisestamisega Portaali keskkonda. Kasutajatingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jmt. Kasutaja on nõus, et Teenusepakkuja ei ole kohustatud kajastama teose juures Kasutaja nime.

5.4 Kasutajal ei ole ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Portaali keskkonda ühelgi moel osaliselt või täielikult reprodutseerida, levitada, muude andmebaasidega ühendada vmt viisil kasutada.

5.5 Tööandja kohustub Teenuste kasutamisel järgima kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sh hoiduma tegevustest, mis võivad kaasa tuua tööotsijate diskrimineerimise või muul viisil kahjustada tööotsijate õigusi.

5.6 Portaali ja selle Teenuseid kasutav Tööandja on volitatud töötlejana kohustatud tagama enda poolt Portaalist ja Andmebaasist saadud andmete töötlemise vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (GDPR) ja riigisiseste andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele (Andmekaitseseadused). Tööandja peab muuhulgas kaitsma antud andmeid hävitamise, muutmise ja loata avaldamise eest. Tööandja tagab, et andmetele ligipääsu omavad töötajad järgivad konfidentsiaalsuskohustust. Tööandja teavitab Teenusepakkujat viivitamatult antud andmetega seotud rikkumisest või võimalikest turvariskidest ning tarvitab kõiki võimalikke meetmeid seotud tagajärgede kõrvaldamiseks.

5.7 Tööandja kasutab Andmeid üksnes tööpakkumisega seotud konkursi läbiviimise eesmärgil ning üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik vastava eesmärgi saavutamiseks. Tööandja ei kasuta Portaali ega selle kaudu saadud Andmeid viisil, mis on vastuolus õigusaktidega, isegi kui selline kasutamine on võimalik.

5.8 Kasutaja kohustub Teenusepakkujale hüvitama mistahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et ta kasutab Portaali või Portaali abil saadud andmeid vastuolus Kasutajatingimuste või õigusaktidega.

5.9 Kasutuajatingimustega nõustumisega kinnitab Tööandja, et käesolevas Kasutajatingimuste peatükis sätestatud isikuandmete töötlemise reeglid moodustavad Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel kehtiva ja siduva andmete töötlemise lepingu GDPR art. 28 tähenduses, v.a. juhul, kui pooled on sõlminud andmete töötlemiseks eraldiseisva lepingu, millisel juhul lähtutakse andmete töötlemise osas vastava lepingu tingimustest.

6 LÕPPSÄTTED

6.1 Mõlemal poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele.

6.2 Teenusepakkujal on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata öelda üles Leping ja/või keelata Portaali kasutamine või keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Teenuse osutamine Kasutajale.

6.3 Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahju eest, mis tekib Kasutajale või kolmandale isikule seoses Portaali kasutamise või Lepinguga välja arvatud kui Teenusepakkuja vastutust ei saa vastavalt Eesti Vabariigis kohalduva õiguse normidele välistada. Teenusepakkuja vastutust on antud juhtudel piiratud saja (100) euroga. Teenusepakkujal on õigus võimalik rikkumine heastada Teenuse parandamise või Kasutajale tasuta lisateenuste võimaldamise teel. Kasutajal ei ole õigust kasutada õiguskaitsevahendeid osas, milles Teenusepakkuja on kahju juba heastanud või heastamas.

6.4 Teenusepakkuja võib Kasutajatingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud Kasutajatingimused Portaali keskkonnas. Muudetud Kasutajatingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest hetkest Portaalis.

6.5 Kui Kasutaja Kasutajatingimuste muutmisega ei nõustu, on tal õigus Leping üles öelda ühe (1) kuu jooksul muudetud Kasutajatingimuste Portaalis avaldamisest arvates, saates Teenusepakkujale sellekohase kirjaliku teate.

6.6 Kui Kasutaja pole punktis 6.5 nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud või kasutab Portaali kasutama peale nimetatud tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on muudetud Kasutajatingimustega tutvunud ja nõustub nendega.

6.7 Kasutajatingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

6.8 Vaidlused Kasutajatingimuste, Lepingu või Portaali kasutamise üle lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas Eesti Vabariigis.

stardilava.ee

Masina 22, Tallinn, Eesti
Tel. +372 57 87 0055
info@stardilava.ee